ДГС Свищов

ТП ДГС „Свищов” се намира в община Свищов, Великотърновска област, и обхваща всички землища в общината. Стопанството заема средната част на Дунавската равнина, северно от Плевенските и Павликенските височини, в средната и северната част на Лудогорието. Горският фонд представлява отделни откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред обработваемите земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура, като и в посока „север-юг” и в посока „изток-запад” дължината е около 30 километра. Средната надморска височина е 150 метра. Най-високата точка е местността ”Бунар Болар” – 239 м.н.в., а най-ниската е на Дунавския бряг – 18 м.н.в.

Хидроложките условия са свързани най-вече с река Дунав. През територията на стопанството преминават множество долове и суходолия, а в най-югозападната му част и река Осъм, но те имат много ограничено влияние върху горските площи в района.

Разпределение на горската площ по вид на земите:

Вид собственост Площ в ха %
Залесена площ 4953,1 93
Незалесена дървопроизводителна площ     79,9    1,5
Недървопроизводителна площ   295,4    5.5
Всичко  5328,4 100


Разпределение на горската площ по вид на горите:

Вид на горите Площ в ха %
Иглолистни   135   2,7
Широколистни високостъблени 1586,8   32
За реконструкция     0   0
Издънкови за прерастване     0   0
Издънкови за превръщане   307,2   6,2
Нискостъблени 2924,1 59,1
Всичко 5037 100

 

За защита на естествената растителност, животинските видове, защитени растения и други са обособени защитените местности ”Мешовата гора” и „Стария дъб”. Част от територията на стопанството попада в Природен парк „Персина”.

Собственост на горските територии:

Вид собственост %
Държавна 68,2
Общинска 10,9
Физ.лица 19,4
Юрид.лица   1,5


Средногодишно ползване на дървесина:

• едра – 5 190 м3
• средна – 3 231 м3
• дребна – 1 375 м3
• дърва – 3 180 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 53,5 ха

На територията на ДГС Свищов съществуват три разсадника – 2 в с.Вардим с площ 115 дка и 352 дка и в с.Царевец на площ от 98 дка. Годишно могат да се произвеждат между 300-320 хиляди резника и около 70-75 хиляди тополови фиданки, кактои 30-40 хил.фиданки от вардимски дъб, 30-40хил. фиданки от бяла акация и 1000-1500 бр. фиданки от черен орех.

Районът предлага добри условия за развитие на ловното стопанство. Големите и малки комплекси гора, изпъстрени с поляни и голини, наличието на горскоплодни дървета, създават подходящи условия за изхранване и укриване на дивеча. Ловната площ е 59 699 ха. Разделена е на два държавни ловни района с площ от 663 ха и на седемнадесет предоставени ловностопански района с обща площ от 59 036 ха. Ловува се на дива свиня, фазан.

По линия на организиран ловен туризъм е възможен лов на благороден елен и сърна.

В района повсеместно се срещат гургулица, пъдпъдък и гривек. От хищниците разпространени са вълк, чакал, лисица.

КОНТАКТИ

ДГС Свищов

Директор: инж. Диляна Чоранова-Коева, тел. 0886088311

Телефон: 0631 60217

Факс:

e-mail: svishtov@scdp.bg

Адрес: гр. Свищов, ул. "Нове" №18

СТАТИСТИКА 2020

ДГС Свищов

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 1421 куб.м.

Средна 611 куб.м.

Дребна 152 куб.м.

За огрев 1940 куб.м.

ОЗМ 23 куб.м.

Всичко 4147 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 8

Прекратени 0

Общо 8