ДГС Свищов

ТП ДГС „Свищов” се намира в община Свищов, Великотърновска област, и обхваща всички землища в общината. Стопанството заема средната част на Дунавската равнина, северно от Плевенските и Павликенските височини, в средната и северната част на Лудогорието. Горският фонд представлява отделни откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред обработваемите земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура, като и в посока „север-юг” и в посока „изток-запад” дължината е около 30 километра. Средната надморска височина е 150 метра. Най-високата точка е местността ”Бунар Болар” – 239 м.н.в., а най-ниската е на Дунавския бряг – 18 м.н.в.

Хидроложките условия са свързани най-вече с река Дунав. През територията на стопанството преминават множество долове и суходолия, а в най-югозападната му част и река Осъм, но те имат много ограничено влияние върху горските площи в района.

Разпределение на горската площ по вид на земите:

Вид собственост Площ в ха %
Залесена площ 4953,1 93
Незалесена дървопроизводителна площ     79,9    1,5
Недървопроизводителна площ   295,4    5.5
Всичко  5328,4 100


Разпределение на горската площ по вид на горите:

Вид на горите Площ в ха %
Иглолистни   135   2,7
Широколистни високостъблени 1586,8   32
За реконструкция     0   0
Издънкови за прерастване     0   0
Издънкови за превръщане   307,2   6,2
Нискостъблени 2924,1 59,1
Всичко 5037 100

 

За защита на естествената растителност, животинските видове, защитени растения и други са обособени защитените местности ”Мешовата гора” и „Стария дъб”. Част от територията на стопанството попада в Природен парк „Персина”.

Собственост на горските територии:

Вид собственост %
Държавна 68,2
Общинска 10,9
Физ.лица 19,4
Юрид.лица   1,5


Средногодишно ползване на дървесина:

• едра – 5 190 м3
• средна – 3 231 м3
• дребна – 1 375 м3
• дърва – 3 180 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 53,5 ха

На територията на ДГС Свищов съществуват три разсадника – 2 в с.Вардим с площ 115 дка и 352 дка и в с.Царевец на площ от 98 дка. Годишно могат да се произвеждат между 300-320 хиляди резника и около 70-75 хиляди тополови фиданки, кактои 30-40 хил.фиданки от вардимски дъб, 30-40хил. фиданки от бяла акация и 1000-1500 бр. фиданки от черен орех.

Районът предлага добри условия за развитие на ловното стопанство. Големите и малки комплекси гора, изпъстрени с поляни и голини, наличието на горскоплодни дървета, създават подходящи условия за изхранване и укриване на дивеча. Ловната площ е 59 699 ха. Разделена е на два държавни ловни района с площ от 663 ха и на седемнадесет предоставени ловностопански района с обща площ от 59 036 ха. Ловува се на дива свиня, фазан.

По линия на организиран ловен туризъм е възможен лов на благороден елен и сърна.

В района повсеместно се срещат гургулица, пъдпъдък и гривек. От хищниците разпространени са вълк, чакал, лисица.

КОНТАКТИ

ДГС Свищов

Директор: инж. Диляна Чоранова-Коева, тел. 0886088311

Телефон: 0631 60217

Факс:

e-mail: svishtov@scdp.bg

Адрес: гр. Свищов, ул. "Нове" №18

СТАТИСТИКА 2023

ДГС Свищов

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0