ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛИНИ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПРИ ТП ДГС СВИЩОВ

12 Jul
2019
Служителят при ТП „ДГС Свищов” инж.Марин Минчев- специалист лесовъдство, отговаря за осъществяване комуникацията с пчеларските организации и пчеларите в Община Свищов и ще предоставя информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност, върху която е подходящо да се поставят пчелини.
Площите заети с медоносна дървесна растителност в Община Свищов са 3080 хектара, като върху голяма част от тях е подходящо да се разположат пчелини.
От началото на 2019 година, след активно съдействане на инж.Минчев, върху държавна горска територия, стопанисвана от ДГС Свищов има устроен един пчелин и два пчелина са в процес на устройване.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч